Czy krótkie sukienki ślubne podbiją serca panien młodych?

visalch. logo

Niewiele panien młodych decyduje się na model sukni ślubnej mini lub o długości do kolan. Mimo to, pro­jek­tan­ci coraz czę­ściej lan­su­ją takie mo­de­le. Natomiast znane i lu­bia­ne gwiaz­dy biorą śluby coraz częściej właśnie w ta­kich kre­acjach.

Rok 2015 ma być przełomem w modzie ślubnej, tak przynajmniej twierdzą  pro­jek­tan­ci i styli­ści.  Uważają, kobiety zaczną powoli zmieniać swoje tradycyjne zaopatrywania, które wy­ma­gały od panny mło­dej dłu­giej sukni z bia­łym we­lo­nem.

W suk­nie ślubne mini ubierały się do tej pory najczęściej dziew­czy­ny, które brały ślub cy­wil­ny. Styliści uważają jednak, że powinno to się zmienić gdyż krót­kie su­knie  ślub­ne po­tra­fią być bar­dzo dziew­czę­ce, zmy­sło­we i ro­man­tycz­ne.

Niektórym paniom, takie krótkie, mini czy do kolan suknie ślubne Poznań bardziej kojarzą się z  ko­mu­nią.

Jednak według projektantów krót­ka su­kien­ka ślubna daje możliwość za­sza­lenia z do­dat­ka­mi – od­waż­nymi i ko­lo­ro­wymi. Można założyć do takiej kreacji bar­dzo wy­so­kie szpil­ki, efek­tow­ny welon czy dłu­gie rę­ka­wicz­ki wy­sa­dza­ne ka­mycz­ka­mi, co spra­wi, że z pew­no­ścią nie bę­dzie panna młoda wy­glą­dać jak ośmio­lat­ka idąca do komunii.

Do krót­kiej su­kni ślub­nej można pokusić się o oryginalną fry­zu­rę i ko­lo­ro­we pa­znok­cie. Trzeba „tylko” mieć zgrabne nogi, które będą mocno wyeksponowane i wszy­scy będą  na nie zwra­cać uwagę. Panie, które nie uważają swoje nogi za zgrabne, mogą za­wsze  po­eks­pe­ry­men­to­wać z wy­so­ki­mi szpil­ka­mi lub wy­brać model su­kien­ki koń­czą­cy się w po­ło­wie łydki, obecnie sty­li­za­cje na lata 60-te są bar­dzo modne.